Vlada RS je ta teden sprejela Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015, ki so jih 28. 11. 2011 potrdili  tudi socialni partnerji na seji Ekonomsko socialnega sveta.

Državni zbor RS je 28. 9. 2010 sprejel Zakon o urejanju trga dela, ki je, razen na področju študentskega dela, nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Večina določb ZUTD se je začela uporabljati 1. 1. 2011, poglavje, ki govori o aktivni politiki zaposlovanja, pa bo začelo veljati 1. 1. 2012.

ZUTD je podlaga za izvajanje ukrepov države na trgu dela, kot so storitve za trg dela, ukrepi aktivne politike zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti ter pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Prav tako zakon določa izvajalce storitev na trgu dela in povečuje nadzor nad delovanjem institucij na trgu dela.

Dodatno ZUTD uvaja tudi smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za plansko obdobje štirih let. Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015 tako predstavljajo strateški dokument, ki izhaja iz programa državnih razvojnih prioritet, investicij in drugih strateških dokumentov Republike Slovenije ter usmeritev krovnih evropskih dokumentov.

V smernicah je opredeljeno obdobje veljavnosti, namen in cilji izvajanja ukrepov APZ, okvirni obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, kazalniki za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ, cilji strateških dokumentov Republike Slovenije in EU, ki jih je treba doseči z izvajanjem ukrepov APZ, zajetih v smernicah, in njihov prispevek k doseganju teh ciljev. Na trg dela poleg finančnega in poslovnega okolja, v katerem delujejo gospodarski subjekti, pomembno vplivajo tudi ureditev študentskega dela, štipendiranje, delovnopravna zakonodaja in sistem izobraževanja. Aktivna politika zaposlovanja je torej le eden od ukrepov države na trgu dela, ki lahko prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti.

V nadaljevanju so opisane ključne usmeritve EU in Slovenije za razvoj trga dela, priporočila ter nacionalna situacija na trgu dela, osrednji del besedila pa zajemajo ključne usmeritve za obdobje do leta 2015, ki predstavljajo osnovo za učinkovitejše delovanje trga dela v Sloveniji.

Vir: MDDSZ, 8. 12. 2011

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)