Vlada RS je na seji 10. septembra 2009 določila besedilo amandmaja k Dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in ga poslala v Državni zbor.

S predlaganim amandmajem se ohranja struktura Sveta agencije, kot je bila predvidena v predlogu zakona. Ta izhaja tudi iz uskladitve v strokovnem svetu za pripravo sprememb zakonodaje, ki je poskušala slediti interesom vseh partnerjev, hkrati pa upošteva potrebne principe delovanja. Ti so: vključenost vseh visokošolskih partnerjev, vključevanje akademskih in neakademskih predstavnikov (ter primerno ravnovesje), da člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju niso vezani na sklepe, stališča in navodila institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij.

ENQA kot legitimna organizacija agencij na Evropskem nivoju navaja, da so v telesih odločanja najpogosteje zastopane skupine visokošolski zavodi, sledijo jim študentje in predstavniki sveta dela. Mednarodna primerjava struktur organov odločanja primerljivih agencij v tujini dokazuje, da so študentje večinoma vključeni kot enakovredni partnerji (v 69% agencij, kjer je vključenih do 5 skupin partnerjev), vendar so vključeni v manjšem številu. Na Danskem je v takšnem telesu 1 študent od 9 članov, na Norveškem 1 študent od 8 članov, v Nemčiji sta v telesu odločanja Organizacije za akreditacijo študijskih programov 2 študenta od 18 članov, v avstrijski agenciji AQA sta med člani skupščine 2 študenta od 13 članov. Predstavniki univerz in visokošolskih zavodov so skoraj vedno vključeni (v 91% agencij, ki vključuje do 5 skupin partnerjev) in v večjem številu kot druge skupine. Predstavniki sveta dela (sindikati in delodajalci) so vključeni v 63% agencij, kjer je vključenih do 5 skupin partnerjev. Sindikate in delodajalce se razume kot predstavnike sveta dela, ki v prizadevanja sveta agencije prispevajo zunanje poglede in pričakovanja do visokega šolstva. Ne gre torej za predstavnike interne visokošolske delodajalske in delojemalske strukture. 

Poudariti velja, da novela visokošolskega zakona zagotavlja ustrezno zastopanost obeh strani v novo definiranem Svetu RS za visoko šolstvo, ki ima drugačno poslanstvo in naloge kot Agencija za kakovost. Pri tem vprašanju je pomembno upoštevati tudi, da bi se brez s tem amandmajem predlagane spremembe teh določil podrlo ravnotežje v razmerju med t.i. akademsko in neakademsko sfero v svetu agencije, na kar so bili zakonodajalci v evropskem prostoru posebej pozorni.

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)