Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je na današnji novinarski konferenci podrobno predstavila nov model Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) ter Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Med drugim je cilj nacionalnega okvira opredeliti skupni (enotnejši) koncept ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih organizacij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) in evalvacije izobraževalnega sistema, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol ter vrtcev z upoštevanjem področnih specifik, vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti.

Ministrstvo bo v ta namen vzpostavilo «koordinacijsko – analitično središče« ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo odgovorno za pripravo skupne evalvacijske ocene izobraževalnega sistema, kar bo pomembno prispevalo k bolj sistematičnemu, kakovostnejšemu in celovitejšemu načrtovanju ukrepov in razvojnih politik na področju izobraževanja »na podlagi podatkov in dokazov«.

Ministrstvo bo za področje evalvacije sistema enkrat letno izdalo delno poročilo, medtem ko bo vsako tretje leto objavilo sumarno poročilo o opravljenih postopkih ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in načrtih za njeno ohranjanje in izboljševanje, ki bo služilo nadaljnjim sistemskim spremembam na področju razvijanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v dimenziji vzgoje in izobraževanja. Prav tako bodo zbrane informacije služile kot izreden prispevek in v premislek snovalcem vzgojno-izobraževalnega sistema v državi.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila, da vrtci, osnovne šole in srednje šole že sedaj enkrat letno pripravijo poročila o delu in da predstavljeni okvir zanje ne predstavlja novosti in izpostavila, da prvič povezujemo področja v celovit sistem. »Gre le za povezovanje v sistemski okvir, kjer bomo zavodom preko strokovnih jeder nudili pomoč pri evalvaciji in razvoju. Sistem bomo na vsaka 3 leta pogledali z vidika napredka oziroma z vidika področij, ki jih je potrebno izboljšati, razvijati naprej. Celovitost je pomembna, saj tako evalviramo vsa področja izobraževanja, od vrtca pa vse do srednje šole. Tako bomo tudi lažje ocenili, kaj dobrega je prinesla devetletka in kaj je morda potrebno izboljšati«, je ob predstavitvi okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti dejala ministrica.

Sledila je predstavitev novega modela NPZ. Analiza dosežkov NPZ, spremljanje (načrt izboljšav) in evalviranje je eno pomembnejših področij znotraj samoevalvacijskega procesa šole.

Med drugim bo v skladu z modelom izvajanje NPZ obvezno v 3. (učni jezik, matematika), 6. (učni jezik, matematika, tuji jezik) in 9. razredu (učni jezik, matematika in tretji predmet, ki ga določi minister). Rezultati NPZ ob koncu 3. razreda in ob koncu 6. razreda ohranijo vlogo, da dosežek pri NPZ ne vpliva na oceno. Ob koncu 9. razreda se dosežek iz obveznih predmetov pri NPZ oceni z oceno od 1 do 5 in se šteje kot ena od ocen pri predmetu. Dosežki NPZ bodo ob zaključku 3., 6. in 9. razreda v obliki odstotnih točk zapisani v spričevalu. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

»Cilj obeh modelov je strmenje h kakovosti, k vzpostavitvi kredibilnega sistema. Gre za sledenje učnega napredka posameznega učenca in ugotavljanje področij, ki jih je potrebno izboljšati tako na ravni posameznika kot institucije«, je še dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

  • Predstavitev nacionalnega okvira (doc)
  • Predstavitev modela NPZ (doc)
  • PPT predstavitev (ppt)

Vir: MIZŠ, 12. 4. 2017

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)