Vlada se je na seji 12. novembra seznanila z informacijo v zvezi s soglasji k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi vodenja posebnih projektov.

Sveti javnih zavodov, ki sodelujejo pri projektih prenove srednješolskih programov, so na svojih sejah sklenili, da se ravnatelju oziroma direktorju poleg nalog, ki se nanašajo na poslovanje javnega zavoda naložilo tudi dodatna dela in naloge, ki so povezane z vodenjem projektov. Zaradi navedenega so ravnatelji oziroma direktorji upravičeni do dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega dela. Sredstva za izplačilo tega dela plače so v finančnih načrtih javnih zavodov že določena, hkrati pa se ta sredstva zagotavljajo iz naslova financiranja projekta. Vsi projekti v katerih sodelujejo javni zavodi:
•    Biotehniška področja,
•    Šole za življenje in razvoj 
•    Posodobitev gimnazijskih programov v strokovnih gimnazijah,
•    Posodobitve gimnazijskih programov,

so financirani iz naslova sredstev Evropskega socialnega sklada. V povprečju so ravnatelji oziroma direktorju uvrščeni v 48 plačni razred, katerega vrednost je 2.982,26 EUR. Ob upoštevanju maksimalne višine dela plače za delovno uspešnost v višini 10%, ocenjujemo skupno vrednost na mesečni ravni v višini cca 14.700,00 EUR. Še enkrat pa poudarjamo, da so navedena sredstva izplačana iz naslova financiranja navedenih projektov Evropskega socialnega sklada.

Sveti zavodov so na Ministrstvo za šolstvo in šport naslovili prošnjo za izdajo soglasij k sklepom, da se ravnateljem in direktorjem zavodov dovoli izplačati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini največ do 10% osnovne plače za vodenje projektov Biotehniška področja, Šole za življenje in razvoj in Posodobitev gimnazijskih programov.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju organ, pristojen za njihovo imenovanje, kadar je ustanovitelj in financer uporabnika proračuna Republika Slovenija, pa je potrebno tudi soglasje Vlade Republike Slovenije.

Glede na to, da je ustanovitelj in financer zavodov Republika Slovenija, ima Vlada Republike Slovenije pravico in dolžnost, da sprejme sklep o soglasju k sklepom soglasij k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, o katerih so odločil Sveti zavodov kot pristojni organi za imenovanje poslovodnega organa.

V skladu z 2. členom uredbe se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu, če povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna. Del plače za delovno uspešnost iz tega naslova se zagotavlja iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna.  V skladu s 4. členom uredbe se lahko direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, med katere sodijo tudi ravnatelji oziroma direktorji, izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela največ v višini 10 odstotkov njegove osnovne plače.

Glede na ugotovitev, da so vloge Svetov zavodov za del plače za delovno uspešnost njihovih ravnateljev oziroma direktorjev iz naslova povečanega obsega dela utemeljene, daje Vlada Republike Slovenije soglasje k sklepom soglasij k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi vodenja projektov, kot so jih določili Sveti zavodov.

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 53. seji, 12. novembra 2009

(Skupno 118 obiskov, 1 današnjih obiskov)