Na spletni strani MDDSZ so pripravili nekaj informacij glede uveljavljanja t.i. »šolskih pravic« za novo šolsko/študijsko leto. Gre torej za vprašanja kdaj lahko starši začnejo vlagati vloge za subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence ter subvencijo prevoza za dijake in študente.

SUBVENCIJE MALIC, KOSILA, PREVOZA
Starši lahko vložijo vlogo za subvencijo malice za učence in dijake in subvencijo kosila za učence na pristojni center za socialno delo po 20. juniju, ko naj bi bili že znani podatki o vpisanih učencih in dijakih. Vloge vložene pred tem datumom bi morali centri za socialno delo zavreči, saj je o subvenciji za to šolsko leto že odločeno. Pri tem je potrebno pojasniti, da je pravica do splošne subvencije malice kot samostojne pravice z Zakonom o uravnoteženju javnih financ ukinjena in da so do splošne subvencije upravičeni le tisti učenci in dijaki, ki so upravičeni do dodatne subvencije. Le-ta pa pripada le tistim učencem in dijakom, pri katerih znaša povprečni mesečni dohodek na osebo do 42% neto povprečne plače. Starši, ki že razpolagajo z odločbami o otroškem dodatku lahko že iz te odločbe ugotovijo, kolikšen je povprečni mesečni dohodek na osebo v njihovi družini in če ugotovijo, da presegajo ta cenzus naj po nepotrebnem ne vlagajo vloge za priznanje te pravice in s tem po nepotrebnem dodatno obremenjujejo centre za socialno delo. Prav tako predlagamo, da z vlogami za subvencijo prevoza počakajo do konca julija, ko bo že znano, ali bo subvencija prevoza kot takšna še ena od pravic iz javnih sredstev.

Hkrati opozarjajo, da je bil s sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ dopolnjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa, da se lahko upravičenec odpove pravici do javnih sredstev tudi po vročitvi odločbe, s katero mu je bila priznana pravica. V tem primeru center za socialno delo izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o priznanju pravice, s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem se je upravičenec odpovedal pravici ali s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu zadnjega plačila, če je le to bilo izplačano po mesecu, v katerem se je upravičenec odpovedal pravici.

V primeru odpovedi vlagatelj ne more uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila priznana pravica in ki je zaradi odpovedi pravici  razveljavljena.

Iz navedenega izhaja, da starši, ki bi izpisali otroka iz vrtca in bi ga v istem letu ponovno vpisali v vrtec (izpis pa bi bil zaveden tudi v  evidenci), ne bi bili več upravičeni do subvencije vrtca, saj jim je bila pravica do subvencije priznana za celo leto.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na to posebej opozorilo MIZKŠ in predlagalo, da o tem čim prej obvestijo vse vrtce, ki naj to tudi pojasnijo tistim staršem, ki bi želeli začasno izpisati otroka iz vrtca.

 

Vir>> MDDSZ

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)