Operacija »Učne delavnice« je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 umeščena v prednostno os 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Cilj operacije je socialna, poklicna in delovna integracija in pridobivanje delovnih kompetenc za 1.000 oseb iz ciljne skupine. Učne delavnice so namenjene vključevanju ranljivih skupin v socialna podjetja (informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju v zaposlitev ali pri vključevanju v delovna usposabljanja za osebe iz posameznih ranljivih skupin) in razvoju dejavnosti in zaposlovanju v obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije.

Ciljne skupine so v skladu s 6. členom (posebni pogoji zaposlovanja) Zakona o socialnem podjetništvu. ZRSZ bo v projekte, ki se bodo izvajali v okviru operacije, vključil brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, za katere je ZRSZ ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih kriterijev:

a) so invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije;
b) so na ZRSZ prijavljene najmanj 24 mesecev ali več (dolgotrajno brezposelne osebe);
c) so na ZRSZ prijavljene več kot 6 mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva zaposlitev ali so po dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca, pri čemer imajo prednost mladi do vključno 29 let z odločbami o usmerjanju ali statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
d) so starejše od 55 let,
e) imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (KLASIUS SRV koda: 11001 ali 12001),
f) so pripadniki romske skupnosti,
g) so na ZRSZ prijavljene najmanj 6 mesecev in še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta,
h) so v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
i) so osebe, ki se bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo za izvedbo “Učnih delavnic” objavil dve javni povabili, in sicer:

a) Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«, ki bo namenjeno vključevanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva (ki zajema pravne in fizične osebe, ki so lahko zaposlitveni centri ali imajo status socialnega ali invalidskega podjetja).
– V času v praktičnega usposabljanja se delodajalcu povrne strošek za izvedbo projektne aktivnosti »Učne delavnice« za osebe iz ciljne skupine, v višini 560,00 EUR na mesec na posamezno vključeno osebo.
– Vključeni osebi v praktično usposabljanje pa pripada dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.
b) Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa »Učne delavnice«, ki bo namenjeno spodbujanju 6 ali 12 mesečnega subvencioniranega zaposlovanja v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetij ali pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Višina subvencije za 6 mesečno zaposlitev znaša 4.000,00 EUR za 12 mesečno zaposlitev pa 8.000,00 EUR.

Vir: MDDSZ, 18. 12. 2017

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)