Poročilo Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi (Equity in School Education in Europe, .pdf) vsebuje pregled struktur izobraževalnih sistemov in izobraževalnih politik, ki so povezane s pravičnostjo v doterciarnem izobraževanju. V zadnjem delu poročila so povezani podatki o strukturi sistemov in politik z dosežki otrok na mednarodnih raziskavah znanja (PISA, PIRLS in TIMSS).

Poročilo zajema podatke iz 42 evropskih izobraževalnih sistemov in je poskus iskanja odgovora na vprašanje, katere politike na področju izobraževanja in strukture sistemov so povezane z višjo stopnjo pravičnosti. Pri tem je pravičnost v poročilu razumljena dvoplastno, prvič kot zagotovilo, da osebne ali družbene okoliščine, kot so na primer socialno-ekonomski status, spol, etnična pripadnost, ne smejo biti ovira pri posameznikovem izobraževalnem uspehu, in drugič kot zagotovilo inkluzivnega sistema, v katerem so vsi udeleženci deležni vsaj minimalne ravni kakovostnega izobraževanja.

Poročilo iz različnih zornih kotov popisuje značilnosti izobraževalnih sistemov, in sicer z vidikov:

 • dostopa in udeležbe v vzgoji in varstvu predšolskih otrok,
 • financiranja delovanja šol,
 • obstoja razlik med šolami in programi (javno/zasebno, raznolikost struktur sistemov, različnost kurikulov),
 • možnosti izbire šole,
 • šolskih sprejemnih politik,
 • segmentacije sistemov (splošno/ poklicno; starost pri prvem razvejanju sistemov, prehodnost, velikost sektorja za  poklicno izobraževanje),
 • pravil ponavljanja razreda ali letnika,
 • šolske avtonomije (glede zaposlovanja kadra, glede porabe sredstev, glede vsebine in oblike procesa poučevanja),
 • sistemov vzpostavljanja odgovornosti (zunanja preverjanja znanja in zunanja evalvacija šol),
 • podpore za šole v prikrajšanih okoljih oz. šole z večjim deležem prikrajšanih učencev,
 • zagotavljanja podpore za učencem z nizkim dosežkom in
 • ponujanja različnih priložnosti za učenje (obseg obveznega pouka, ponudba dodatnih obšolskih dejavnosti na šolah, dejavnosti med počitnicami, ki jih zagotavljajo šole).

V slovenskem prevodu je na voljo Prelet: Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi.

Izid poročila: 19. 10. 2020, Eurydice EACEA

(Skupno 773 obiskov, 1 današnjih obiskov)