Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz 40 nacionalnih enot v 37 državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru EACEA (Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo do 2021, od leta 2021 Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo).

Eurydice Slovenija deluje na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Je nacionalna enota, ki skupaj z enotami drugih evropskih držav in centralno evropsko enoto v Bruslju sestavlja omrežje Eurydice.

Eurydice je vse od leta 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisija in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik. Med letoma 1995 in 2006 je omrežje Eurydice delovalo v okviru evropskega programa Socrates, od leta 2007 do 2013 je bilo del programa Vseživljenjsko učenje, od leta 2014 pa je del programa Erasmus+.OSkupaj z Youth Wiki in Mobility scoreboard tvori Platformo o nacionalnih politikah.

Naše poslanstvo:

  • zagotavljati zanesljive in relevantne podatke s področja izobraževanja,
  • analizirati različne vidike izobraževalnih sistemov,
  • prispevati k evropskemu razumevanju izobraževanja in
  • podpirati z dokazi podprto politično odločanje na nacionalni in evropski ravni.

Da bi dosegli zastavljeno, Eurydice pripravlja in objavlja:

Eurydice je danes referenčno orodje v Evropi, ki ga je mogoče vedno prepoznati po kakovostnih informacijah in odličnih izdelkih.

Zgodovina omrežja Eurydice

Omrežje je bilo ustanovljeno leta 1980 z dvojnim ciljem: spodbujati izmenjavo informacij in izkušenj med oblikovalci politike ter seznanjati z njimi vse tiste, ki delajo na področju izobraževanja v Evropi. Eurydice je edinstveno omrežje te vrste in svojstveno evropsko informacijsko orodje, ki se ukvarja izključno z izobraževanjem.

Ima dve prednosti. Prva je zanesljivost njegovih virov informacij, druga pa je način predstavitve teh informacij v obliki primerjav, poudarjanja raznolikosti, izpostavljanja skupnih točk, kjer obstajajo in prikazovanja široke panorame izobraževalnih sistemov v Evropi.

Eurydice deluje na dveh ravneh: na ravni Nacionalnih enot, ki so jih ustanovila ministrstva za šolstvo držav članic, in Evropske enote, ki jo je ustanovila Evropska komisija za to, da koordinira omrežje in usklajuje njegove aktivnosti. Takšna metoda delovanja omogoča, da je v vsakem trenutku zainteresiranim dostopen celoten sklad strokovnega znanja.

Zadovoljevanje najrazličnejših potreb

Na eni strani se evropsko sodelovanje v izobraževanju širi in poglablja, na drugi strani pa je držav, ki so vključene v to sodelovanje, vse več, to pa vodi v porast raznolikih potreb, pojavljajo se tudi nove zahteve po zanesljivih in primerljivih informacijah.

Da bi se odzvalo tem izzivom, je omrežje Eurydice razvilo tudi razna informacijska orodja, kot so opisi in primerjalne analize izobraževalnih sistemov ter izdelava in prikazovanje kazalcev razvoja izobraževanja v Evropi. Zbrane informacije omogočajo podporo, hkrati pa motivirajo za evropsko sodelovanje v izobraževanju.

Eurydice je danes referenčno orodje v Evropi, ki ga je mogoče vedno prepoznati po odličnih izdelkih. Pomeni kakovostne informacije za spodbujanje sodelovanja.

Podrobne in raznovrstne informacije

Izobraževanje v Evropi postaja vse bolj mnogovrstno in ta značilna raznolikost njenih sistemov in izobraževalnih pristopov predstavlja njeno bogastvo. Z izdelovanjem raznih primerjalnih analiz Eurydice prispeva podrobne in raznovrstne informacije, zato je raznolikost bolj razumljiva, skupne poteze in skupne težnje, ki se pojavljajo v Evropi, pa so bolj poudarjene. Za kakovost evropskega sodelovanja in za koristne izmenjave izkušenj med državami članicami je takšen prispevek Eurydice zelo pomemben.

Veliko različnih publikacij

Analize in primerjalne študije, ki jih objavlja Eurydice, so številne in raznovrstne. To so bodisi temeljne študije z opisi strukture izobraževalnih sistemov sodelujočih držav bodisi študije, ki osvetljujejo posamezne dele izobraževalnih sistemov (spopolnjevanje učiteljev, poučevanje jezikov, posvetovalni organi v izobraževanju, dostopnost do visokošolskega študija itd.). Tu so tudi primerjalne analize na različnih ravneh izobraževanja (predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje itd.) ali pa informacije o posamičnih aspektih (organizacija delovnega časa v šolah, šolski koledar itd.).

V razmislek

Eurydice je tudi orodje, ki služi razvoju izobraževalne politike. Ob analizi razvoja izobraževalnih sistemov in s spremljanjem reform se pokažejo tako skupne kot tudi raznosmerne težnje. Preko študij, ki se jih loteva, Eurydice omogoča hitrejši in lažji dostop do rezultatov raziskav o določeni problematiki.

Eurydice podpira tudi delo sukcesivnih predsedujočih svetov v luči njihovih zahtev tako, da pripravlja gradivo kot podlago za razmišljanje in razpravo v raznih skupinah (Odbor za izobraževanje, zasedanja višjih uradnikov, konference na specifično temo).

Kakovost publikacij Eurydice je rezultat vzajemnega delovanja Evropske enote omrežja v vlogi glavnega urednika primerjalnih študij in analiz ter Nacionalnimi enotami, ki zagotavljajo vse temeljne podatke in preverjajo pravilnost obdelanih informacij.

Oblikovalci politike na raznih ravneh evropskega sodelovanja v izobraževanju potrebujejo predvsem zanesljive in primerljive informacije o izobraževanju v Evropi. Evropska enota Eurydice se neposredno odziva na njihove zahteve tako, da za Evropsko komisijo redno objavlja poročila z naslovom Kjučni podatki o izobraževanju v Evropski uniji. To poročilo, pripravljeno v tesnem sodelovanju z Nacionalnimi enotami v omrežju in Eurostatom, vsebuje dejstva in statistične podatke o izobraževalnih sistemih. Poročila Kjučni podatki sestojijo iz dveh delov: bolj splošnega statističnega dela in dela, ki je posvečen posamezni letni temi. Poročila vsebujejo tudi zgodovinske informacije, ki dodajo k razvoju izobraževalnih sistemov dinamično ozadje in perspektivo. Ključni podatki precej prispevajo k popularizaciji statistike, prikazane v obliki preglednic, zemljevidov in grafov.

Odprto omrežje

Eurydice si prizadeva za odprto in dinamično omrežje. Mnoge zelo koristne informacije so na voljo vsem, ki so kakorkoli povezani z izobraževanjem. Da bi zagotovili učinkovito širjenje informacij in zajeli v krog uporabnikov kar največje možno število ljudi, so k sodelovanju in uporabi informacij povabljena zlasti središča za informiranje in dokumentiranje v šolah, univerzah ter javnih zavodih, organizacijah in upravnih organih, katerih dejavnost je povezana z nacionalnimi in evropskimi izmenjavami, ki se ukvarjajo samo s področjem izobraževanja. Glavni cilj je doseči večkratno učinkovitost informacij na vseh ravneh.

Eurydice predstavlja te publikacije v vse več jezikih. Posebno pozornost posveča skrbnemu prevajanju, saj mora biti tudi v prevodih zagotovljena kakovost prispevkov.

Prednosti Interneta

Nadaljnji način vzpostavljanja stikov s širšo javnostjo omogoča internet. Že leta 1995 je imela Eurydice “domačo stran” na strežniku EUROPA, ki je prek interneta omogočila dostop do prvega, v tem mediju objavljenega prispevka o strukturi izobraževalnih sistemov. Zdaj so že vse publikacije in tudi baza podatkov o izobraževalnih sistemih dostopni na evropskem portalu Eurydice.

Sčasoma je postalo omrežje Eurydice v Evropi priznano in ugledno. Omrežje je seveda razvilo delovne odnose tudi z drugimi organizacijami, ki so dejavne na področju izobraževanja. S centrom Cedefop, ki je odgovoren za informiranje o poklicnem izobraževanju, je od vsega začetka obstajala tesna povezava, ki zajema vse, od izmenjave informacij do dela pri skupnih projektih, kot je na primer publikacija Struktura sistemov izobraževanja in začetnega usposabljanja v Evropski unji.

Omrežje tudi intenzivno sodeluje s statističnim uradom Evropske unije Eurostat, saj praviloma uporablja statistične podatke, ki jih zbira ta urad.

(Skupno 3.122 obiskov, 3 današnjih obiskov)