Na spletni strani Sveta Evropske unije sta objavljeni poročili neformalnih videosej ministrov in ministric za izobraževanje, 19. 2. 2021 (VC-EDUCATION-19022021) ter ministrov in ministric za raziskave (VC-COMP-260221). Objavljeni sta tudi informaciji o neformalnih videosejah ministrov in ministric v organizaciji predsedstva: za izobraževanje, 22. 1. 2021 in za raziskave, 3. 2. 2021

Preberite tudi prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:


Glavni rezultati (izobraževanje)

Ministri in ministrice za izobraževanje so 19. februarja 2021 na videoseji razpravljali o tem, kako najbolje obravnavati trajne izzive v zvezi z enakim dostopom, vključenostjo in vsesplošnim učnim uspehom pri izobraževanju in usposabljanju. Predsedstvo je ministre in ministrice seznanilo s prizadevanji za vzpostavitev novega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju do leta 2030, vključno z uresničitvijo evropskega izobraževalnega prostora. Seznanilo jih je tudi s svojo pobudo za vzpostavitev spletne platforme za lažjo izmenjavo podatkov med državami članicami o obvladovanju pandemije covida-19 v izobraževanju in usposabljanju.

Nenehno skrbimo, si prizadevamo in stremimo k bolj pravičnemu dostopu in vključevanju vseh v izobraževanju. Današnje razprave so odlična podlaga za obnovitev naše politične zavezanosti temu cilju: sklepe Sveta o tej temi nameravamo sprejeti na naši naslednji seji v maju. Zdaj imamo na voljo več shem financiranja EU, kot sta Erasmus+ in novi mehanizem za okrevanje in odpornost, ki lahko zagotovijo potrebno finančno podporo za začetek izvajanja ukrepov in reform.

Tiago Brandão Rodrigues, portugalski minister za izobraževanje

Ministri in ministrice so na javni seji izmenjali mnenja o najboljših praksah politike in izmenjali zgledne dosežke pri doseganju pravičnosti pri dostopu in vključevanju vseh v izobraževanju na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Več ministrov in ministric je opozorilo na velik vpliv pandemije covida-19 na izobraževanje, poudarilo pomen učenja v živo in se osredotočilo na potrebo po spodbujanju nadaljnjega predšolskega izobraževanja. Ministri in ministrice so poudarili tudi, da je treba olajšati dostop do izobraževanja otrokom in odraslim s posebnimi učnimi potrebami, priseljencem in beguncem ter osebam, ki jim grozi socialna izključenost. Po tej orientacijski razpravi si bo predsedstvo z državami članicami prizadevalo, da bi lahko ministri in ministrice za izobraževanje na naslednji seji maja 2021 sprejeli sklepe Sveta o tej temi.

Predsedstvo je ministre in ministrice seznanilo tudi z Resolucijo Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030), ki jo je Svet odobril 18. februarja 2021 po pisnem postopku. Predsedstvo je izpostavilo skupaj pet strateških prednostnih nalog iz resolucije:

 • izboljšanje kakovosti, pravičnosti, vključenosti in vsesplošnega uspeha pri izobraževanju in usposabljanju
 • uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti za vse
 • krepitev kompetenc in motivacije za poklice v izobraževanju
 • krepitev evropskega terciarnega izobraževanja
 • podpiranje zelenega in digitalnega prehoda v izobraževanju in usposabljanju ter z izobraževanjem in usposabljanjem

Resolucija vključuje konkretne predlagane ukrepe za vseh pet prednostnih nalog ter nekatere okvirne cilje na ravni EU, kot so: zmanjšanje števila učencev s slabim doseganjem osnovnih in digitalnih znanj in spretnosti, mladih, ki zgodaj opustijo izobraževanje (pod 9 % leta 2030), povečanje deleža oseb s terciarno izobrazbo in več.

Predsednik je ministre in ministrice seznanil tudi s pobudo predsedstva za vzpostavitev spletne platforme za izmenjavo podatkov med državami članicami o tem, kako najbolje obvladati izzive, ki jih pandemija covida-19 povzroča v izobraževanju in usposabljanju. Predsedstvo je predložilo prvo analizo podatkov, zbranih prek platforme, s poudarkom na napredku na področjih, kot je digitalizacija, pa tudi na načinu, kako so šole po državah članicah našle rešitve za obvladovanje omejitev zaradi pandemije, in sicer s predstavitvijo inovativnih orodij, odprtih učnih virov in praktičnih primerov.


Glavni rezultati (raziskave)

Raziskave in inovacije v načrtih za okrevanje in odpornost: naložbe in reforme

Ministri in ministrice so opravili orientacijsko razpravo o tem, kako lahko mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF) prispeva k nadaljnjemu razvoju evropskega raziskovalnega prostora (ERP).

Raziskave in inovacije so gonilo prizadevanj za okrevanje gospodarstva po koronavirusni krizi, saj poleg spodbujanja gospodarske dejavnosti pospešujejo tudi zeleno in digitalno preobrazbo ter krepijo odpornost našega gospodarstva. Mehanizem za okrevanje in odpornost ponuja edinstveno priložnost za okrepitev evropskega raziskovalnega prostora in povečanje njegovega vpliva – pa tudi obratno.

Manuel Heitor, portugalski minister za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo

Ministri in ministrice so poudarili, da je pandemija covida-19 razkrila, kako pomembne so raziskave in inovacije v boju proti sedanji zdravstveni in gospodarski krizi ter da imajo potencial za preprečevanje ranljivosti v prihodnjih krizah. Poleg tega so na splošno priznali, da so raziskave in inovacije bistvene za uresničitev zelene in digitalne preobrazbe.

RRF je edinstvena priložnost za okrepitev ERP in povečanje njegovega vpliva, zato so se ministri in ministrice na splošno strinjali, da bi se morale naložbe in reforme v raziskovalnih in inovacijskih sistemih ustrezno odražati v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost, ki jih države članice trenutno pripravljajo.

Strinjali so se, da bi se morale strukturne reforme in pametne naložbe v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost usmeriti v raziskave in inovacije na najbolj obetavnih področjih, kot so čisti vodik, visokozmogljivostno računalništvo ter kvantne tehnologije, umetna inteligenca, vesoljski sistemi in inovacijska središča. Več ministrov in ministric je poudarilo, da je treba pospešiti vstop inovativnih rešitev na trg.

EU in njene države članice lahko na podlagi močnih adutov ERP, in sicer vseevropske infrastrukture, človeških virov, nadnacionalnega sodelovanja na področju raziskav in odprte znanosti, z odlično znanostjo močno okrepijo vključevanje in povečajo gospodarsko blaginjo. V zvezi s tem je več ministrov in ministric izpostavilo, da je treba posodobiti univerze in raziskovalne poklice, saj je treba vlagati v človeški kapital ter razvijati znanja in spretnosti.

Številni so poudarili, da je treba s poenostavitvijo postopkov za dostop do financiranja podpirati inovativna zagonska podjetja ter mala in srednja podjetja. Da bi čim bolj povečali učinek vzvoda, bi si bilo treba prizadevati za sinergije med nacionalnim financiranjem in različnimi evropskimi programi, zlasti programom Obzorje Evropa in naložbami zasebnega sektorja, pri čemer bi se bilo treba izogibati podvajanju. Več ministrov in ministric je omenilo tudi vlogo partnerstev v okviru sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter pri čezmejnih projektih. V zvezi s tem so Komisijo večkrat pozvali k zagotavljanju smernic in strokovnega znanja, da bi dosegli stopnjo usklajenosti, ki je potrebna za uspešno izvajanje čezmejnih in večdržavnih projektov.

Portugalsko predsedstvo je napovedalo, da bodo voditelji in voditeljice držav in vlad na spomladanskem vrhu EU 25. in 26. marca zadevo obravnavali na podlagi izidov te razprave.

Razno:

 • (a) Stanje v zvezi z uredbo Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo
 • (b) Forum ERP za prehod ter Pakt za raziskave in inovacije v Evropi (do julija 2021 pripraviti predlog za Pakt za raziskave in inovacije, ki naj bi bil osrednji del prihodnjega okvira upravljanja ERP.)
 • (c) Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu na področju meroslovja, ki ga skupaj izvaja več držav članic
 • (d) Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa
 • (e) Informacije glede znanstvenega mnenja o biološki razgradljivosti plastike na prostem (skupina priporoča zmanjšanje uporabe plastike na svetovni ravni)
 • (f) Partnerstvo za pripravljenost na pandemije v okviru programa Obzorje Evropa (okrepiti potencial usklajenega evropskega odziva na pandemijo covida-19 na področju raziskav in inovacij)
(Skupno 117 obiskov, 1 današnjih obiskov)