Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je nazadnje odvil v Bruslju.

Vir in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3693, 22.–23. 5. 2019; MIZŠ:
– Minister dr. Pikalo na zasedanju ministrov OECD: »Digitalni prehod državam ponuja priložnost za rast.« in zaključna izjava v imenu vseh udeležencev;
Državna sekretarka M. Vuk v Bruslju o mladih in izobraževanju in za krepitev družbene vloge športa.


Glavni rezultati

22. maj 2019 – Mladi in izobraževanje

Utrinki s seje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje in mladina) 22. maja 2019 v Bruslju.

Svet je sprejel sklepe o mladih in prihodnosti dela, v katerih predlaga, da bi težave, kot so negotovost in prekarni delovni pogoji, lahko rešili z naslednjimi ukrepi:

  • prilagodljivi in odzivni sistemi izobraževanja in usposabljanja
  • spodbujanje vseživljenjskega učenja
  • nemoten prehod iz izobraževanja v zaposlitev in prehajanja med različnimi zaposlitvami
  • enak dostop do kakovostnih delovnih mest za vse mlade v prihodnosti

EU doživlja trajnostno gospodarsko rast z zelo nizko stopnjo brezposelnosti. Kljub temu brezposelnost mladih ostaja razmeroma visoka. Hkrati se delovni vzorci bistveno spreminjajo. Zagotoviti moramo, da bodo mladi po zaključku študija lahko računali na ustrezne programe usposabljanja in na kakovostna delovna mesta.

Constantin-Bogdan Matei, romunski minister za mladino in šport

Ministrice in ministri so sprejeli tudi resolucijo o določitvi smernic za upravljanje dialoga EU z mladimi. Dialog z mladimi, v katerem sodelujejo mladinske organizacije, nosilci odločanja, strokovnjaki in raziskovalci, bo prispeval k splošnim ciljem strategije EU za mlade, in sicer:

  • s spodbujanjem sodelovanja mladih v demokratičnem življenju Evrope
  • s spodbujanjem enakopravnega sodelovanja mladih žensk in moških
  • z vključevanjem različnih glasov in zagotavljanjem, da lahko vsi mladi prispevajo k oblikovanju politik

V Svetu je potekala orientacijska razprava z naslovom „Mladi kot gonilo demokracije v EU“. Razprava je potekala v znamenju bližajočih se evropskih volitev in številnih drugih volitev, organiziranih leta 2019 v različnih državah članicah EU. Začela sta jo študenta, stara 18 in 25 let.

Ministri in ministrice so sprejeli priporočilo o celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov. Namen priporočila je najti načine, kako bi lahko vsem mladim poleg maternega oziroma prvega jezika pomagali pridobiti kompetence v dveh drugih jezikih.

Spodbujanje učenja jezikov je ena od dolgoletnih prednostnih nalog EU na področju izobraževanja. Čas je za ukrepanje! V današnjem zelo dinamičnem delovnem okolju ne moremo dovoliti, da bi pomanjkanje jezikovnega znanja postalo ovira za mobilnost v Uniji ali po vsem svetu. Države članice morajo vlagati v poučevanje in učenje jezikov v okviru sistemov obveznega izobraževanja ter ju izboljšati.

Ecaterina Andronescu, romunska ministrica za izobraževanje

Ministrice in ministri so sprejeli tudi priporočilo Sveta o visokokakovostnih sistemih predšolske vzgoje in varstva. Cilj priporočila je podpreti države članice pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje dostopnosti in kakovosti njihovih sistemov predšolske vzgoje in varstva, ob upoštevanju, da so na tem področju za to odgovorne predvsem države članice.

Svet je sprejel sklepe o izvajanju Priporočila Sveta o poteh izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. V sklepih je priznan napredek, dosežen na nacionalni ravni, države članice pa so pozvane, naj:

  • uvedejo trajnostne dolgoročne ukrepe za izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslih
  • sprejmejo usklajen strateški pristop k zagotavljanju osnovnih znanj za nizko usposobljene in/ali nizko kvalificirane odrasle
  • ozaveščajo delodajalce – predvsem v malih in srednjih podjetjih – o pomenu izpopolnjevanja in preusposabljanja ter o razpoložljivih podpornih mehanizmih za razvoj znanj in spretnosti odraslih

Ministri in ministrice so na podlagi dokumenta predsedstva za razpravo opravili orientacijsko razpravo z naslovom „Oblikovanje prihodnosti Evrope: prispevek izobraževanja in usposabljanja h krepitvi socialne kohezije“. Razprava je bila namenjena razmisleku o konkretnih prihodnjih korakih v razvoju evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 s posebnim poudarkom na krepitvi socialne kohezije.

Razno

23. maj 2019 – Kultura in šport

Utrinki s seje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport 23. maja 2019 v Bruslju

Svet je sprejel sklepe o mladih ustvarjalnih generacijah. V sklepih je opozorjeno, da je potreben bolj strateški pristop h kulturnemu udejstvovanju otrok in mladih, pa tudi da bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi olajšali prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela.

Prihodnost Evrope je v rokah mladih Evropejcev. Pa so mlade generacije nanjo pripravljene? Ni dovolj, da poskrbimo samo za njihovo izobraževanje in usposabljanje. Spodbujati moramo njihov ustvarjalni potencial in kritično mišljenje. Otroci in mladi bi morali imeti boljši dostop do kulture, prav tako pa bi jih morali spodbujati, da sodelujejo v kulturnih dejavnostih, ter jim tako omogočiti, da se bodo lažje spoprijemali s prihodnjimi izzivi. Na dolgi rok bo to spodbudilo kulturni in ustvarjalni sektor ter imelo na splošno pozitivni učinek na gospodarstvo.

Valer-Daniel BREAZ, romunski minister za kulturo in nacionalno identiteto

Ministri in ministrice so sprejeli tudi sklepe o izboljšanju čezmejnega kroženja evropskih avdiovizualnih del s poudarkom na koprodukcijah. V sklepih je poudarjeno, da je evropska kulturna in jezikovna raznolikost dragocena za evropski avdiovizualni sektor, predlagani pa so tudi ukrepi za oblikovanje ugodnega okolja za razvoj koprodukcij.

Svet je na podlagi dokumenta predsedstva za razpravo opravil orientacijsko razpravo z naslovom „Od boja proti dezinformacijam do povrnitve zaupanja državljanov EU v medije“.

Ministrice in ministri so v okviru pregleda resolucije o zastopanju in usklajevanju pred srečanji Svetovne protidopinške agencije (WADA) iz leta 2011 sprejeli resolucijo o zastopanju držav članic EU v upravnem odboru WADA in njihovem usklajevanju pred srečanji WADA. V resoluciji so tudi opozorili, da imajo v upravnem odboru WADA predstavniki iz držav članic EU tri sedeže.

Ministri in ministrice so sprejeli tudi sklepe o dostopnosti športa za invalide. Glavni cilj teh sklepov je spodbujanje invalidnih oseb, da bi sodelovale v vseh oblikah športnih aktivnosti, kar je skladno s splošnim ciljem spodbujanja socialne vključenosti ter splošnimi načeli in cilji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

Ministrice in ministri so na podlagi dokumenta predsedstva za razpravo opravili javno razpravo o večji udeležbi otrok in mladih v športu v Evropi 21. stoletja.

Razno

(Skupno 123 obiskov, 1 današnjih obiskov)