Na spletni strani Sveta Evropske unije sta 30. 11. 2020 objavljeni poročili videosej ministrov in ministric za izobraževanje ter ministrov in ministric za mladino.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, seji št. VC-EDU-301120 in VC-YOUTH-301120,

Zadnje neformalno srečanje ministrov in ministric za izobraževanje je sicer potekalo 16. in 17. septembra 2020.


Glavni rezultati (izobraževanje)

Solidarnost z žrtvami terorističnih napadov v Evropi

Da bi potrdili zavezanost svobodi izražanja in evropskim vrednotam, so ministri in ministrice izrazili solidarnost z žrtvami nedavnih terorističnih napadov v Evropi.

Evropski izobraževalni prostor

Ministri in ministrice so razpravljali o ciljih in prednostnih nalogah za sodelovanje držav članic v izobraževanju in usposabljanju, da bi do leta 2025 uresničili evropski izobraževalni prostor.

V času pandemije so bili sistemi izobraževanja in usposabljanja po vsej EU na preizkušnji. Razširili so se novi načini učenja in poučevanja. Pedagoški delavci, učenci in študenti se morajo prilagoditi novim razmeram. Države članice so zato močno zavezane vzpostavitvi odpornih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Uresničitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 ostaja prednostna naloga, sodelovanje med državami članicami pa bo ključno. Še naprej moramo vlagati v izobraževanje in usposabljanje, da bi podprli okrevanje EU ter dosegli bolj vključujočo, odporno in trajnostno evropsko družbo in gospodarstvo.

Anja Karliczek, nemška zvezna ministrica za izobraževanje in raziskave

Tema razprave je bilo oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora in naslednjega strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju – pot naprej. Ministri in ministrice so se v razpravi posvetili naslednjima vprašanjema:

 • če upoštevamo splošni cilj uresničitve evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, kateri so po vašem mnenju najpomembnejši strateški cilji in prednostna vprašanja, ki bi se jim morale države članice pri sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja posvetiti v naslednjih petih do desetih letih?
 • glede na navedeno, kako naj do leta 2030 dosežemo pet predlaganih ciljev na ravni EU?

Ministri in ministrice so potrdili podporo držav članic evropskemu izobraževalnemu prostoru in njegovim glavnim ciljem ter pozdravili sporočilo Komisije o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 z dne 30. septembra 2020. Opredelili so nekatera odprta vprašanja, kot so mehanizem upravljanja evropskega izobraževalnega prostora in predlagani cilji na ravni Unije, ki bi jih bilo treba doseči do leta 2030.

Številni ministri in ministrice so pozvali k ohranitvi sedanje strukture upravljanja in se strinjali, da je treba spoštovati nacionalne pristojnosti. Delegacije so tudi opozorile, da morajo obstoječi in preizkušeni mehanizmi sodelovanja, kot so tisti v okviru bolonjskega procesa, še naprej delovati.

Ministri in ministrice so poudarili tudi pomen ustvarjanja in izrabljanja sinergij med programi in pobudami, kot sta evropski raziskovalni prostor ter evropski program znanj in spretnosti.

Ministri in ministrice so se na splošno strinjali, da morata biti izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalnega osebja v središču prizadevanj za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora. Nekatere delegacije so predlagale, da bi učiteljem in izobraževalnemu osebju ponudili boljše poklicne možnosti ter našli načine za zagotovitev privlačnosti učiteljskega poklica.

Kar zadeva cilje na ravni EU iz sporočila Komisije, ki bi jih bilo treba po predlogu doseči do leta 2030, so številni ministri in ministrice vztrajali, da se vzamejo v obzir nacionalne okoliščine in posebnosti, ter pozvali k oblikovanju kazalnikov, ki bi upoštevali raznolikost nacionalnih izobraževalnih sistemov.

Kakovostno izobraževanje, izboljšano učenje jezikov, večja mobilnost, enakost spolov in vzajemno priznavanje kvalifikacij so nekatere od omenjenih prednostnih nalog za uspešno vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora.

Razno

Predsedstvo je na javni seji poročalo o stanju pogajanj o uredbi Erasmus+ za obdobje 2021–2027.

Predsedstvo je ministre tudi obvestilo o:

 • priporočilu Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
 • sklepih Sveta o digitalnem izobraževanju v evropskih družbah znanja

Ministri in ministrice so se seznanili z najnovejšimi informacijami otrenutnem stanju v državah članicah EU ter državah Efte in EGP glede obvladovanja covida-19 v izobraževanju in usposabljanju.

Prihodnje portugalsko predsedstvo Sveta je predstavilo prednostne naloge na področju izobraževanja.


Glavni rezultati (mladina)

Ministri in ministrice so izmenjali mnenja o glavnih izzivih, s katerimi se mladi in mladinske organizacije soočajo med pandemijo covida-19. Obenem so razpravljali o nadaljnji podpori na ravni EU za izmenjave mladih in čezmejne prostovoljske dejavnosti.

Mobilnost je bistven del življenja mladih, vendar so zaradi omejitev potovanj in tozadevnih ukrepov ovirani tako rekoč vsi z mobilnostjo povezani projekti. Na današnji razpravi se je izkazalo, da smo še vedno odločeni pomagati in da vztrajamo pri tem, da se ponovno zaženejo izmenjave mladih in čezmejne prostovoljske dejavnosti. Te so izjemno pomembne, ne le za slehernega mladega človeka, temveč tudi za Evropo, saj pripomorejo k razumevanju raznolikosti in evropske identitete na naši celini. Mednarodne izmenjave mladih in njihova nadnacionalna mobilnost bodo ostale bistven element mladinske politike v Evropski uniji.

Franziska Giffey, zvezna ministrica za družino, starejše, ženske in mladino

Pri tem so se osredotočili na naslednje:

 • Kateri so glavni izzivi, s katerimi se med pandemijo covida-19 – in tudi sicer – v vaši državi soočajo mladi in mladinske organizacije, ki omogočajo evropske in mednarodne izmenjave mladih ter čezmejne prostovoljske dejavnosti?
 • Kako lahko Evropska unija in njeni programi za mlade podprejo prizadevanja za oživitev evropskih in mednarodnih izmenjav mladih ter čezmejnih prostovoljskih dejavnosti?

Ministri in ministrice so opredelili številne izzive, s katerimi se med pandemijo covida-19 soočajo mladi in mladinske organizacije, med drugim:

 • zamiki pri izvajanju projektov in programov
 • prilagajanje pretežno digitalnemu okolju
 • neenak dostop do digitalnih orodij pri mladih
 • negotovost, kar zadeva prihodnje dejavnosti, zdravstvena pravila in omejitve potovanj
 • fizične in psihološke posledice izolacije

Ministri in ministrice so v zvezi s programi EU za mlade pozdravili prožnost v okviru programa Erasmus+ in možnost uporabe tako imenovane klavzule „višje sile“, ki omogoča podaljšanje številnih izvedbenih rokov. Nekateri ministri in ministrice so želeli, da se poveča finančna podpora v sklopu programov Erasmus+ in evropske solidarnostne enote ter zagotovi dodatna prožnost v zvezi z njunim področjem delovanja. Nekatere delegacije pa so pozvale tudi k večji sinergiji med posameznimi programi EU z vidika mladih.

Razno

Predsedstvo je ministrom in ministricam predstavilo sklepe o spodbujanju demokratične ozaveščenosti in demokratičnega udejstvovanja mladih v Evropi.

Predsedstvo je poročalo tudi o resoluciji v zvezi z okvirom za vzpostavitev evropske agende za mladinsko delo.

Ministrom in ministricam pa so na kratko poročali še o mladinskem dialogu EU in spletni razpravi ob zajtrku, ki je tik pred srečanjem potekala s predstavniki in predstavnicami mladih na temo mobilnosti mladih med pandemijo covida-19 in pozneje.

Predsedstvo je poročalo o stanju pogajanj med Svetom in Evropskim parlamentom glede uredbe o evropski solidarnostni enoti za obdobje 2021–2027.

Prihodnje portugalsko predsedstvo je predstavilo svoj program dela na področju mladih.

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)