Na spletišču EUR-Lex se 5. 12. 2018 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex november 2018 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednja objava širše nanaša na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Zakonodaja:

L278: Sklep Sveta (EU) 2018/1663 z dne 6. novembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Evropskem odboru za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh in v Centralni komisiji za plovbo po Renu, glede sprejetja evropskih standardov za poklicne kvalifikacije na področju plovbe po celinskih plovnih poteh

L286:
Direktiva Sveta (EU) 2018/1713 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1716 z dne 13. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/776/EU o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

L295:
Uredba (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012
Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES

L297:
Sklep Skupnega odbora EGP št. 44/2017 z dne 3. februarja 2017 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1778]
Sklep Skupnega odbora EGP št. 45/2017 z dne 3. februarja 2017 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1779]

L303: Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere

L305:
Sklep Skupnega odbora EGP št. 66/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1830]
Sklep Skupnega odbora EGP št. 67/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1831]

Informacije in javne objave:

(Skupno 82 obiskov, 1 današnjih obiskov)