Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 289. člena Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o volitvah rektorja Univerze v Mariboru, na svoji 8. izredni seji sprejel sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru. Za rektorja Univerze v Mariboru je lahko izvoljen redni profesor, ki je na Univerzi v Mariboru zaposlen s polnim delovnim časom za nedoločen čas, ki je javno priznan visokošolski učitelj Univerze v Mariboru in ki izkazuje, da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti; da je na osnovi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno voditi univerzo, da je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih zadolžitev. Rok za oddajo kandidatur je 19. marec 2018, vsa dokumentacija v zvezi z razpisom volitev je objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru​.

Kandidate za rektorja Univerze v Mariboru lahko predlagajo Senati članic Univerze v Mariboru in Študentski svet Univerze v Mariboru. Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi javno priznan visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, redno zaposlen na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, ki ga podpre s pisno izjavo, predloženo volilni komisiji, najmanj 30 visokošolskih učiteljev, redno zaposlenih na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, med katerimi mora biti najmanj 16 rednih profesorjev.
Kandidaturo za rektorja je potrebno dostaviti najkasneje do 19. marca 2018 do 12. ure (datum in ura dospetja ne glede na način dostave) v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ! Kandidatura za rektorja Univerze v Mariboru«.
Rektorja Univerze v Mariboru na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev: visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci; študentje in drugi delavci. Splošne, neposredne in tajne volitve bodo potekale 5. junija 2018, morebitni drugi krog volitev pa bo 13. junija 2018.
Za morebitna vprašanja je na voljo elektronski naslov volilna.komisija@um.si .
(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)